Herinvesteringsvoornemen niet aannemelijk

De winst die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel kan in een herinvesteringsreserve worden opgenomen. Dat heeft uitstel van belastingheffing tot gevolg. Voorwaarde voor de vorming van een herinvesteringsreserve is het bestaan van het voornemen om tot herinvestering over te gaan. Dat voornemen moet niet alleen bij de vorming maar ook tijdens het bestaan van de reserve aanwezig zijn. Uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan wordt de reserve in de winst opgenomen.

Nadat een dochtermaatschappij binnen een fiscale eenheid haar belangrijkste bedrijfsmiddel had verkocht, werd een herinvesteringsreserve gevormd voor de behaalde boekwinst. De verkoopopbrengst werd uitgeleend aan de moedermaatschappij. In de loop van het derde jaar na de vorming van de herinvesteringsreserve werden de aandelen in de dochtermaatschappij verkocht. De koopsom werd voldaan door de overname van de schuld van de moedermaatschappij aan de dochtermaatschappij. Gezien de akte van aandelenoverdracht en de bepalingen daarin over betaling van de koopsom vond de rechtbank voldoende aannemelijk dat er niet langer een herinvesteringsvoornemen bestond. Gezien de schuldovername door de kopende BV was duidelijk dat de dochtermaatschappij niet de middelen had of zou krijgen om tot herinvestering over te kunnen gaan. De verkopende moedermaatschappij maakte daartegenover niet aannemelijk dat er nog een herinvesteringsvoornemen bestond ten tijde van de aandelenoverdracht. Meer dan een verklaring dat er een mondelinge koopovereenkomst voor een vervangend object zou zijn voerde de verkopende partij niet aan. Gezien de korte resterende periode tot het aflopen van de driejaarstermijn had het herinvesteringsvoornemen onderbouwd moeten kunnen worden met stukken betreffende onderhandelingen over koopprijs, financiering, datum van overdracht en dergelijke van een vervangend object. De herinvesteringsreserve viel nog vóór de aandelenoverdracht vrij ten gunste van de winst van de verkopende partij. Hof Den Haag heeft in hoger beroep het oordeel van de rechtbank onderschreven.

Het laatste nieuws

19-10

Liever een oude auto van de zaak?

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet bevat namelijk de fictie dat een auto die voor... meer...
19-10

Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om zijn financiering te regelen, maar vraagt het... meer...
18-10

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een... meer...